Fără categorie|

Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 10 metri faţă de drumurile publice, sau hotarele proprietăţilor din domeniul public aflate în intravilan ori în extravilan şi la o distanţă de cel puţin 5 metri faţă de hotarele proprietăţilor din domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan.

În Legea Apiculturii scrie clar că amplasarea stupilor față de vecinătate se face la 5 metri de gard! În condițiile în care nu se poate respecta această distanță, din cauza lipsei de spațiu, se pot pune stupii, sigur cu spatele, și lângă gard cu condiția să aibă o plasă prin care albina nu trece dincolo. Deci plasa trebuie să fie înaltă de 2 metri și la extremități să depășească cu alți 2 metri stupina. Și bineînțeles că apicultorul trebuie să informeze primăria că are acolo stupii, atunci când îi înregistrează în Registrul Agricol”

VETRELE DE STUPINĂ – Autoritățile administrației publice locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice vor asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza cererii depuse de către aceștia la consiliul local.Suprafețele de teren atribuite gratuit de autoritățile administrației publice locale, precum și de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatră de stupină se acordă în funcție de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, și nu vor fi mai mici de 5 m2pentru fiecare familie de albine și de 50 m2 pentru pavilioane.

Măsuri pentru protejarea albinelor la aplicarea tratamentelor fitosanitare Producătorii agricoli care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu pesticide au următoarele obligaţii:

  • Să înştiinţeze, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului consiliile locale, pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate, precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin de 5 km de aceste suprafeţe conţinând următoarele date : locul tratamentului ; data începerii şi durata tratamentului ; denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia ; metoda de aplicare şi mijlocul cu care se execută ;
  • să efectueze tratamente cu insecticide numai pe timp liniştit, fără vânt şi numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de înflorire sau pentru situaţii excepţionale se vor utiliza numai produsele de protecţia plantelor care manifestă selectivitate faţă de insectele polenizatoare (albine şi bondari);

  • o mare atenţie trebuie să acorde şi fermierii care seamănă seminţe pentru culturile de primăvară tratate cu produse de protecţie a plantelor din grupa neonicotinoidelor, în acest sens fermierii având şi obligaţia de a semnaliza cu plăcuţe de avertizare parcelele respective.

Consiliile locale vor lua măsuri pentru anunţarea în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 ore înainte, a tuturor apiculturilor care au vatră de stupină staţionară/ permanentă sau temporară/pastorală situate în raza teritorială a localităţii, precum şi circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii şi mijloacele cu care se execută tratamentele cu insecticide.

Obligaţiile apicultorilor:

– să comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află stupina, locul de amplasare al acesteia, perioada utilizării vetrei de stupină, numărul familiilor de albine, sediul sau adresa deţinătorului de stupi asigurâmd evidenţa acestora, dar şi protecţia famillilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare ;
– să închidă sau să îndepărteze la o distanţă de peste 5 km de suprafeţele supuse tratamentului, familiile de albine atunci când au fost înştiinţaţi. Intervalul de timp în care este necesar ca familiile de albine să fie închise sau îndepartate, poate fi de 48 ore la erbicide şi insecticide, 24 ore la fungicide şi acaricide.
– să sesiseze imediat în scris circumscripţia sanitar-veterinară in cazul producerii intoxicaţiilor la familiile de albine.

Având în vedere importanţa deosebită pe care o are baza meliferă naţională pentru apicultură şi producţiile realizate, organizarea activităţii de stupărit pastoral trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru consiliile locale cât şi pentru administratorii terenurilor agricole sau silvice.

Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică ale cărei familii de albine sunt înscrise în Registrul agricol, înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, deține carnetul de stupină și are familiile de albine identificate în sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor.

SISTEMUL UNITAR DE IDENTIFICARE AL STUPINELOR SI STUPILOR

Cerintele tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare ale stupinelor si stupilor
Panoul de identificare al stupinelor:

sa fie confectionat din material rezistent de culoare deschisa;
sa fie amplasat intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta, orientat spre calea de acces exterioara a stupinei, respectiv catre drumul de acces;
sa aiba dimensiuni de minimum 100 cm lungime si minimum 50 cm latime;
datele se inscriu astfel: in partea superioara numele apicultorului, adresa vetrei permanente, in centru codul stupinei si dupa caz, in partea inferioara tipul stupinei: elita, multiplicare, productie;
in afara datelor prevazute la lit.d) se poate adauga sigla sau insemnele caracteristice formei de organizare din care face parte apicultorul sau sigla/insemnele caracteristice ale apicultorului;
caracterele trebuie sa aiba dimensiunea minima de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie sa fie inchisa, astfel incat sa fie lizibila pe fundalul panoului;
Confectionarea panoului de identificare al stupinelor si a mijloacelor de identificare a stupilor se realizeaza de catre apicultor, conform cerintelor tehnice stabilite 

Mijloacele pentru identificarea stupilor:

Pirogravarea stupilor:

codul de identificare al stupului sa se aplice intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta;
codul de identificare al stupului sa fie identic cu codul de identificare al stupinei, se insriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati de catre apicultorul care solicita cod de stupina, este dispus pe un rand, fiecare cifra sau litera are latimea de 1 cm si inaltimea de 3 cm;
inscriptionarea codului de identificare al stupilor folosind orice metal inrosit electric sau in foc;
Vopsirea stupilor:

codul de identificare al stupului sa se aplice intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta;
codul de identificare al stupului sa fie identic cu codul de identificare al stupinei, se insriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati de catre apicultorul care solicita cod de stupina, este dispus pe un rand, fiecare cifra sau litera are latimea de 1 cm si inaltimea de 3 cm;
inscriptionarea codului de identificare al stupilor prin vopsirea acestora cu vopsea rezistenta la umiditate si la temperaturile extreme ale mediului ambiant.

Pe teritoriul Romaniei toti apicultorii sunt obligati sa-si identifice stupii. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, apicultorii au obligatia sa isi identifice stupii.

Apicultorii depun la Oficiul Judetean de Zootehnie, denumit in continuare OJZ, cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, insotita de urmatoarele documente: 

copie a actului de identitate BI / CI/ Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertiului/Certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;
copie a adeverintei care atesta proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in registrul agricol la data solicitarii acesteia, eliberata de consiliul local;
declaratia pe proprie raspundere anuala cu numarul de stupi pregatiti pentru iernat.
Codul de identificare al stupinei se face la adresa din buletin, indiferent de locatia stupinei sau locatiile stupinelor;in cazul in care un apicultor are stupine in mai multe judete, acesta nu va solicita cod si de la judetele unde se afla efectiv stupinele, ci numai pe adresa de buletin; apicultorii cu domiciliul in Bucuresti vor primi codul de stupina de IF-000X, in cerere avand obligativitatea sa specifice vetrele tuturor stupinelor pe care le detin.

Cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor poate fi depusa direct la sediile OJZ, prin fax, prin email, prin oficiul postal cu confirmare de primire. OJZ inregistreaza cererile de acordare a codurilor de identificare ale stupinelor depuse de solicitanti, verifica documentele insotitoare si acorda codurile de identificare.

Agentia Nationala pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” (ANZ), elaboreaza procedura de lucru si de control privind implementarea prevederilor prezentului act normativ si o aproba prin decizie a Directorului general.

Apicultorii transmit anual, in perioada 1 septembrie – 31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declaratia pe propria raspundere cu numarul de stupi identificati pregatiti pentru iernare; declaratia poate fi depusa direct la sediile OJZ sau prin fax, email, oficiul postal cu confirmare de primire. 

Apicultorii au obligatia de a duce la indeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerintelor tehnice, in maximum 30 zile de la data primirii codului de identificare al stupinei de la OJZ. ANZ prin OJZ verifica, ori de cate ori este cazul, atat evidentele oficiale, cat si stupii existenti la fata locului in stupina, conform procedurii de lucru si de control aprobata prin decizia directorului general al ANZ.

Neprezentarea evidentelor oficiale si neidentificarea stupilor si stupinelor se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

Cu respect,

Primarul comunei Vulturu, judetul Constanta

Berbec Eugen Marius

Tel:0745049634

Close Search Window